Overzicht websites en publicaties: overgang PO-VO

Overzicht websites en publicaties: overgang PO-VO


Het verbeteren van de overgang van PO naar VO is één van de doelstellingen van de regeling Onderwijstijdverlenging. We hebben een aantal interessante websites en publicaties verzameld die betrekking hebben op verschillende aspecten van de overgang van PO naar VO: zoals de overdracht van leerlinginformatie, doorlopende leerlijnen en referentieniveaus. Hieronder vindt u een overzicht van bruikbare websites en publicaties:


 • Effectief schakelen
  Website over het programma ‘Effectief schakelen tussen primair en voortgezet onderwijs': een initiatief van de PO-Raad, VO-Raad, AVS en het Cito, gestart in 2009, om gezamenlijk de overgang van leerlingen tussen deze onderwijssectoren te verbeteren. Op de website zijn enkele praktijkvoorbeelden en een aantal adviezen en onderzoeksrapporten te vinden. Onder meer de handreiking ‘Verbetering informatieoverdracht PO/VO' en het advies 'Effectief schakelen van PO-Raad, VO-Raad en AVS.

 • Overgangpovo.nl
  Website ontwikkeld door KPC Groep in opdracht van WSNS Plus en het ministerie van OCW. Op deze website staat de overdracht centraal: de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen scholen en de overdracht op het gebied van de basisvaardigheden: taal en rekenen.

 • Taalenrekenen.nl
  Website van het ministerie van OCW, met informatie over doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Met onder meer voorbeelduitwerkingen van alle niveaus en domeinen (SLO) en beschrijvingen van doelen en leerlijnen.  

 • Filmpje over de knelpunten en mogelijke oplossingen bij de overgang van rekenen-wiskunde op PO naar wiskunde op het VO. In deze video wordt als voorbeeld gekeken naar de behandeling van breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. 
 • Steunpunt taal en rekenen vo
  Initiatief van het Ministerie van OCW, bedoeld om leidinggevenden en docenten in vo-scholen te ondersteunen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Het Steunpunt biedt algemene informatie over beleidsontwikkelingen en wet- en regelgeving voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs, informatie over bijeenkomsten, conferenties en netwerken op gebied van taal en rekenen, over leermiddelen en toetsen en over nascholingsprogramma's en beleidsondersteuning en overzichten van publicaties en verwijzingen naar belangrijke websites en organisaties. U kunt het steunpunt ook raadplegen via: info@steunpuntvo.nl of telefonisch (0318-648 559).

 • Taalgericht vakonderwijs
  Deze website geeft informatie over Taalgericht vakonderwijs (d.w.z. taalonderwijs in verschillende vakken in het VO) en over het Platform dat de ontwikkeling ervan ondersteunt. Het biedt steun bij de reflectie op en invoering van Taalgericht vakonderwijs en is een uitwisselingspunt van materialen, ervaringen en ontwikkelingen.

 • Onderwijs in ontwikkeling
  Website van de landelijke pedagogische centra (LPC), met informatie over uiteenlopende R&D projecten (deels al afgerond, deels nog in uitvoering), per thema. Relevant in het kader van de overgang PO-VO zijn bijvoorbeeld publicaties binnen het onderzoeksthema 'doorlopende leerlijnen', over de inhoudelijke aansluiting van het taal- en rekenonderwijs (zie bijvoorbeeld: Doorlopende leerlijn rekenen: overgangen PO-VO)

 • Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)
  Op de website vindt u producten en adviezen, bedoeld voor zowel beleidsmakers als scholen en leraren bij het maken van inhoudelijke leerplankeuzes. In het kader van de overgang PO-VO kunnen onder meer onderstaande publicaties uit 2011 interessant zijn:
  - Kerndoelen PO. Op deze website vindt u de uitgewerkte kerndoelen per leergebied, met voorbeelduitwerkingen.
  Kerndoelen onderbouw VO. Op deze website vindt u de voorbeelduitwerkingen van de kerndoelen van de onderbouw van het VO, voor alle domeinen.
  - Basistaal. Deze website biedt informatie, tips en lesvoorbeelden, bedoeld om het taalonderwijs in de onderbouw van het VO te versterken.
  Rekenen: op niveau komen en blijven. Handreiking bij vorming en verbetering van een rekencurriculum in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  - Verder met rekenen voor het vmbo. Lespakket Rekenen-wiskunde, ontwikkeld voor het verbeteren van de rekenvaardigheid van leerlingen in klas 1 van de basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning van het vmbo. Er is aansluiting gezocht bij didactiek en organisatie van het basisonderwijs en er is rekening gehouden met de referentieniveaus uit het Referentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen.