Voorbeeld extra taal en en rekenen voor alle leerlingen: Roermond

Voorbeeld extra taal en en rekenen voor alle leerlingen: Roermond

 

In Roermond, een kleine stad met een grootstedelijke problematiek, is de extra lestijd gerealiseerd door tijdens de reguliere schooltijd meer aandacht te besteden aan taal en rekenen. Vijf scholen uit achterstandswijken hebben de schoolweek voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 verlengd met minimaal drie uur. Omdat de extra naschoolse activiteiten in andere ‘vakgebieden' worden aangeboden, besteden de eigen leerkrachten in de reguliere onderwijstijd meer tijd aan taal en rekenen.  

Waarom?

Doel is het duurzaam verhogen van de leerling-prestaties op het gebied van taal en rekenen en het duurzaam motiveren van leerlingen middels de verwerking van leerzame verrijkingsstof. 

Voor wie?

Voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Met nadruk is het programma bedoeld voor de zogenaamde gewichtenleerlingen en de ‘onderpresteerders' vanuit de monitoring in het leerlingvolgsysteem van de school. In de loop van de tijd is er voor gekozen om het aanbod voor groep 8 te laten vallen; leerlingen kozen er niet voor. In plaats daarvan zijn leerlingen uit groep 5 mee gaan doen. Leerlingen uit groep 8 deden nog wel mee aan activiteiten in het kader van de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.  

 

Hoe?

 

  • Leerlingen krijgen minimaal 3 uur per week extra onderwijstijd. Bij aanvang kozen de meeste scholen ervoor om de drie uur extra onderwijstijd te verspreiden over drie dagen. Één van de scholen koos ervoor om op de woensdagmiddag drie uur extra les te geven. Omdat alle scholen in de loop der tijd gingen werken volgens het ‘Hoornse model' (traditionele schooltijden (940 uur per jaar), alle leerlingen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij), krijgen leerlingen nu op vrijdag twee uur extra onderwijstijd en op dinsdag 1 uur extra onderwijstijd.
  • Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend; al je jezelf opgeeft moet je het hele jaar meedoen. Op een van de scholen was deelname verplicht.
  • De extra leertijd wordt deels ingevuld door de eigen leerkrachten en deels door instellingen van buitenaf. De eigen leerkrachten verzorgen de extra taal- en rekenlessen gedurende de reguliere lesuren en instellingen van buitenaf verzorgen de extra activiteiten buiten schooltijd.
  • De eigen leerkrachten verzorgen de extra taal- en rekenlessen tijdens de reguliere uren door meer woordenschatonderwijs te geven en bij technisch lezen veel automatiseringsopdrachten aan te bieden. Bovendien wordt er veel meer begrijpend lezen gegeven dan op andere scholen (iedere dag). De scholen bieden curriculumgebonden leerstof en verrijkingsstof voor rekenen en taal aan en helpen met de verwerking hiervan. De verrijkingsstof wordt op maat aangeboden en de leerlingen bouwen hiervan een eigen portfolio op.
  • Voor de activiteiten na schooltijd zijn instellingen van buiten aangetrokken (Gymnastiek/sport, Science en cultuur). Aanbieders van de extra activiteiten besteden tijdens de extra activiteiten naar eigen zeggen ook aandacht aan taal en rekenen of besteden tijdens de extra lessen aandacht aan onderwerpen die tijdens de reguliere taal- en rekenlessen aan bod zijn geweest (is er tijdens de reguliere lessen bijvoorbeeld gewerkt met ‘gezegden', dan worden deze gezegden tijdens de CK-lessen uitgewerkt in vilt).
  • Alle deelnemende scholen nemen hetzelfde aanbod af van de instellingen (Mad Science (techniek), Manhattan (ICT) en het Centrum voor de Kunsten (dans, drama, muziek)). In het laatste jaar is ook de bibliotheek ingeschakeld en kregen leerlingen acht weken lang workshops mediawijsheid en leesplezier.
  • Regelmatig wordt het aanbod geëvalueerd en wordt met name tijdens de lessen gecheckt of leerlingen de lessen aantrekkelijk vinden, of ze de stof oppikken en of ze enthousiast zijn.

 

Leerling over de inhoud van otv, 2010: "Je leert er veel, maar je merkt het niet". 

 

Hoe gaan ze verder na 2013?

Na 2013 wordt geprobeerd het project in zijn geheel door te zetten. Dit gebeurt vanuit onderwijsachterstanden- uren, die er nog zijn bij de gemeente, aangevuld met sponsoring. Een van de sponsoren gaat de technieklessen bekostigen. De overige activiteiten (Mad Science, Jan en CO, Bibliotheek) gaan door. De samenwerking met enkele te dure aanbieders (bv. drama) wordt niet doorgezet.

 

In de toekomst gaat men meer samenwerken met welzijn, omdat krachten in de buurt elkaar kunnen versterken. Bovendien gaan reguliere leerkrachten ook lessen geven in de verlengde schooltijd; gewoonweg omdat ze zo enthousiast zijn geworden. Wat behouden blijft is de professionalisering van leerkrachten (leerlijnen, kerndoelen) en de samenwerking tussen scholen. 

 

Binnen het bestuur wordt gekeken naar verbreding van dit project naar andere scholen. Als scholen dit zelf aangeven, wordt er naar mogelijkheden gezocht voor deelname. De ervaringen vanuit Roermond vinden geen verspreiding naar andere gemeenten. De bibliotheeklessen zijn wel overgenomen door andere scholen. Verder is er kennis over dit project overgedragen naar andere scholen. Elementen vanuit dit project zullen in een artikel worden neergelegd, dat op de website zal worden geplaatst en mogelijk ook in een tijdschrift. Mogelijk zal er vanuit dit project ook een conferentie worden georganiseerd voor andere scholen binnen en buiten Roermond.

 

Wilt u meer weten?

Contact: Hetty Belgers (projectleider):

E-mail: hettybelgers@swalmenroer.nl

Telefoon: 06 12525097

 

Meer informatie: