FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling Onderwijstijdverlenging (2009-2013)

CAO
Hoe moet/kan omgegaan worden met benoemingen van leerkrachten die een aanstelling voor 4 jaar krijgen?

Een aanstelling op basis van de CAO PO leidt ertoe dat na drie jaar een vaste aanstelling moet worden gegeven: artikel 3.5 resp. art. 4.5.

 

Stichting Onderwijscampus heeft in opdracht van de Zeeuwse projecten een aantal opties verkend voor (tijdelijke) aanstelling van OTV-leerkrachten. Deze staan omschreven in de Notitie personele invulling OTV Zeeland en in het onderzoek naar een OTV-aanstelling door gemeente. Hoewel deze notities specifiek gericht zijn op de Zeeuwse situatie, bevat deze voor andere projecten mogelijk ook nuttige informatie.

 

Hoe moet/kan omgegaan worden met de verplichte vakantiedagen? (Bijvoorbeeld: Volgens de wet moet personeel tenminste 2 weken aaneengesloten vakantie genieten. Als iemand eerst een schooljaar heeft gewerkt, mag hij/zij dan 6 weken aaneengesloten in de zomervakantie werken, of moeten dan de vakantiedagen alsnog (daarvoor of daarna) toegekend en genoten worden?)

Dit is een voorbeeld van een probleem dat zich met de CAO PO voordoet waarvoor geen echte oplossing te geven valt. Tijdens de schoolvakanties heeft de werknemer verlof. Als je hem dan toch laat werken, lijkt het logisch om hem/haar op een ander tijdstip compensatie te geven. Bij de zomerschool in Amsterdam is het moment van personeelswerving aangegrepen om fexibilisatie van de arbeidsvoorwaarden op gang te brengen. Een docent kan bijvoorbeeld wanneer hij in de zomervakantie lesgeeft op de zomerschool, gedurende het schooljaar een paar weken op reis. Dat is echter niet geregeld in de CAO PO.

Het aanstellen van personeel voor de zomerschool via een afzonderlijke rechtspersoon ingesteld door de gemeente is meer geëigend (zie notitie arbeidsvoorwaardenkader).

 

MH900401195[2]

 

 

Hoe moet/kan omgegaan worden met leerkrachten die door inzet bij dit project een aanstelling van meer dan 100% krijgen? (Bijvoorbeeld: Als iemand een fulltime aanstelling heeft (WTF 1,0000) en hij/zij krijgt een tijdelijke aanstelling gedurende 6 zomervakantieweken, dan komt deze persoon daarmee in die 6 weken boven de 120% aanstelling die volgens de CAO is toegestaan. Feitelijk wordt in die twee maanden niet meer dan 100% gewerkt. Is hiervoor juridisch een oplossing te vinden?)

Zie notitie arbeidsvoorwaardenkader over de mogelijkheden voor het uitbreiden van de betrekkingsomvang.

 

Hoe moet/kan worden omgegaan met de rechtspositie van medewerkers bij urenuitbreiding? (Bijvoorbeeld: Worden er over de uitbreiding van een lesgevende taak netto lesuren gerekend of bruto normjaartaak uren? / Bij een uitbreiding komen ze over de 930 uren norm uit, dus moeten ze gecompenseerd worden of staan deze uren voor de verlenging los hiervan?)

Zie de notitie arbeidsvoorwaardenkader. De bepaling van een werktijdfactor gebeurt op basis van het aantal lesgevende uren op jaarbasis in de reguliere setting.

 

Medezeggenschap

Is er een formele tijd tussen de instemming van de MR en het wijzigen van de schooltijden?

Bij dit soort zaken dient er altijd sprake te zijn van een redelijke hoeveelheid tijd voor de (G)MR c.q. een geleding van de (G)MR. Wat dan redelijk is wordt in het midden gelaten en is dan in feite afhankelijk van de jurisprudentie die bij zo'n onderwerp ontstaat. Er is nog geen jurisprudentie over dit onderwerp wat de tijd betreft.

Er moet rekening mee worden gehouden dat de vaststelling van de onderwijstijd primair een onderwerp is waarover de oudergeleding instemmingsrecht heeft. De daarmee samenhangende zaken (project, samenwerking e.d.) lijken daardoor van secundair belang maar ook op dat punt is er geen jurisprudentie. Daarom lijkt het verstandig er maar vanuit te gaan dat alle betrokken MR-en instemmingsrecht hebben waarbij de afzonderlijke instemming van ouder- resp. personeelsgeleding ook zeer wenselijk lijkt. Als het veel scholen betreft kan men zelfs nog redeneren dat het hier een zaak van de GMR betreft.

Wat de schooltijden betreft geldt nog afzonderlijk dat voordat het bevoegd gezag een besluit neemt (geen voorgenomen besluit, maar een besluit) de ouders als zodanig geraadpleegd dienen te worden (artikel 15, lid 3 WMS). (Zie notitie Wet- en regelgeving onderwijstijdverlenging).

 

Wat is de formele - juridische positie als een individuele ouders weigert zijn kind deel te laten nemen aan VLT - na instemming van de MR?

In de notitie Wet- en regelgeving onderwijstijdverlenging is daar nader op ingegaan en wordt geconcludeerd dat de schooltijd dwingend kan worden opgelegd: zie de voorbeeldtekst uit het handboek van Sardes in bijlage 1 voor de schoolgids. Dit geldt voor de verlengde onderwijstijd die wekelijks kan worden doorgevoerd. Dit is niet mogelijk voor de weekendschool of de zomerschool.

 

Wat is de formele - juridische positie van een MR als zij tegenstemmen met de VLT invoering, wanneer voorgestelde wijzigingen wel passen binnen de uitgezette lijn van de directie?

Dan is er sprake van een geschil en geldt de geschillenprocedure van de WMS.

 

Zomerschool specifiek

Hoe dient de verzekering van de leerlingen tijdens de zomerschool geregeld te worden?

Aangezien de situatie over de verzekering van leerlingen per verzekeringsmaatschappij kan verschillen raden wij aan om bij de eigen verzekeringsmaatschappij te informeren naar mogelijkheden voor de verzekering van leerlingen tijdens de zomerschool. Wanneer de gemeente nauw in het samenwerkingsverband is betrokken, kan ook bij de verzekeringsmaatschappij van de gemeente navraag worden gedaan naar de mogelijkheden.

 

Hoe kun je bij de zomerschool omgaan met de verplichtingen rond bedrijfshulpverlening?

De arbowet bepaalt dat de werkgever gecertificeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers) in dienst heeft. BHV-ers worden opgeleid om de gevolgen van ongevallen en brand op te vangen. Op iedere 50 aanwezigen in een gebouw (=leerlingen+personeel) moet er ten minste één BHV'-er zijn. (Bond ABVOKABO FNV, een veilige werkplek)

Om te voldoen aan de verplichtingen rond bedrijfshulpverlening kan bijvoorbeeld de zomerschool op een locatie worden georganiseerd waar gedurende de tijd dat de zomerschool plaatsvindt, bedrijfshulpverleners al aanwezig zijn. Wanneer bijvoorbeeld de zomerschool in een brede school plaatsvindt waarin ook kinderopvang aanwezig is, dan zijn er vanuit de kinderopvang bedrijfshulpverleners in het pand. 

 

Hoe kan de werving van personeel voor de zomerschool worden aangepakt? / Hoe werkt de pay-rolling constructie?

De inzet van payroll-krachten is een manier om incidentele en langdurige onderbezetting bij organisaties in het onderwijs op te vangen. De inzet van tijdelijke medewerkers brengt veel werk en risico met zich mee. Payroll is een manier waarbij de administratieve zaken en werkgeversrisico's door een payroll-onderneming op zich wordt genomen. Via internet zijn diverse payroll-ondernemingen te vinden. Enkele voorbeelden zijn: