Verlengde schooldag

Verlengde schooldag

 

In de meeste projecten die vanuit de subsidieregeling ‘onderwijstijdverlenging' worden gesubsidieerd, wordt onderwijstijdverlenging gerealiseerd door middel van de verlengde schooldag. Dat houdt in dat één of meer schooldagen per week met één of enkele uren verlengd worden, of dat de woensdagmiddag wordt benut voor extra onderwijstijd.

 

Doel van onderwijstijdverlenging is het verlengen van de effectieve leertijd, voor in elk geval taal en rekenen. Sommige scholen kiezen ervoor om in de naschoolse uren extra taal- en rekenonderwijs te geven. Een andere mogelijkheid is om gedurende de reguliere schooltijden extra aandacht aan taal en rekenen te besteden en andere vakken, zoals de zaakvakken of creatieve vakken, naar het verlengde deel van de schooldag te verplaatsen. De keuze hiervoor is mede afhankelijk van de manier waarop de deelname van leerlingen is geregeld. Ook hierin verschillen de projecten onderling. Bij een aantal projecten nemen alle leerlingen van een aantal jaargroepen deel aan de verlengde schooldag. Bij andere projecten krijgt alleen een selectie van de leerlingen een verlengde schooldag. Het kan dan gaan om een groep laagpresterende leerlingen, maar ook om een groep ‘high potentials' van wie de school verwacht dat zij baat hebben bij extra onderwijstijd.

 

Een ander doel van de subsidieregeling ‘onderwijstijdverlenging' is het verbeteren van de aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt bijvoorbeeld door afstemming tussen het PO- en VO-leerkrachten over welke vaardigheden voor de overgang naar de middelbare school van belang zijn en door gastlessen van VO-docenten. Ook wordt in de meeste gevallen de (warme) overdracht van leerling-gegevens geïntensiveerd. In enkele gevallen wordt ook in de eerste jaren van het VO nog extra onderwijstijd aangeboden, gericht op taal en rekenen. 

 

Op de pagina met projecten is te zien waar gewerkt wordt met een verlengde schooldag (VSD) en welke invulling de verschillende projecten hieraan geven.

 

MH900426563

 

Handboek onderwijstijdverlenging Leerkansenprofiel Den Haag


In het handboek onderwijstijdverlenging Leerkansenprofiel Den Haag zijn verschillende documenten opgenomen die door de Leerkansenprofielscholen in Den Haag zijn ontwikkeld (meer informatie over de LKP-scholen kunt u vinden bij 'overige initiatieven' op deze website).

In het handboek vindt u informatie over de organisatie, de wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden in het kader van onderwijstijdverlenging van het leerkansenprofiel.
De informatie en documenten zijn niet allemaal (direct) toepasbaar op de pilots onderwijstijdverlenging, vanwege andere voorwaarden binnen de subsidieregeling Onderwijstijdverlenging. Dit geldt onder meer voor:

  • Instemming van de MR: wanneer de onderwijstijdverlenging voor de hele school of voor de bovenbouw verplicht wordt gesteld, dient instemming van de MR verkregen te worden. Wanneer een selecte groep leerlingen aan de onderwijstijdverlenging deelneemt, is instemming van de MR niet noodzakelijk. 
  • Documenten over samenwerkingspartners: deze documenten zijn alleen toepasbaar wanneer een samenwerkingsverband wordt aangegaan met een activiteitenaanbieder, die bijvoorbeeld de gym of handvaardigheidles van de reguliere leerkracht overneemt. 


Als u nog vragen heeft over de toepasbaarheid van de documenten op uw situatie, kunt u contact opnemen met de begeleider van uw pilot.

Download het Handboek onderwijstijdverlenging Leerkansenprofiel Den Haag