Voorbeeld extra taal en rekenen voor alle leerlingen: Groningen

Voorbeeld extra taal en rekenen voor alle leerlingen: Groningen

 

In Groningen wordt al jaren gewerkt aan het betrekken van kansenkinderen bij de naschoolse activiteiten in Vensterscholen. Zo is Groningen in 2009 vanuit het project ‘Vensterschool van de toekomst' gestart met het werken vanuit het bioritme van de kinderen, wat betekent dat het programma aansluit bij het bioritme van leerlingen en actieve leermomenten optimaal worden benut. OTV sluit aan bij de ideeën achter ‘Vensterschool van de toekomst'. Drie basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs doen mee. Ook wordt er nauw samengewerkt met partners uit kinderopvang, welzijn en sport. 

 

Waarom?

Doel is om de cognitieve vaardigheden van de leerlingen die onderpresteren meetbaar te verbeteren en daarmee de uitstroom naar havo/vwo te vergroten. Tevens moet het welbevinden van leerlingen verbeteren en moet de samenwerking met het voortgezet onderwijs leiden tot doorgaande leerlijnen voor taal en rekenen en tot een warme overdracht van de deelnemers. 

 

Voor wie?

Op twee van de drie deelnemende basisscholen voor alle leerlingen van groep 6 t/m 8. Met nadruk voor leerlingen met D en E scores van wie vermoed wordt dat ze onderpresteren. Op één van de basisscholen doen ook leerlingen van groep 1 t/m 5 mee.

 

Filmpje over de verlengde schooldag in Groningen 

 

 

Hoe? 

- Bij de start op twee en in de loop van de tijd op alle drie de scholen krijgen leerlingen 4 dagen per week extra onderwijstijd in de middagpauze. Leerlingen hebben aan het begin van de middag kort pauze, ongeveer een kwartier, waarna de activiteit begint.

- Deelname is vrijwillig.

- De extra onderwijstijd wordt aangeboden onder leiding van pedagogisch medewerkers (PM-ers) van de SKSG kinderopvang. Om ervoor te zorgen dat de afstemming met leerkrachten goed verloopt en dat de extra lessen aansluiten op het reguliere onderwijsprogramma worden de pedagogisch medewerkers twee uur voorafgaand aan de middagpauze ingezet als klassenassistent (van 10.00 tot 12.00 uur). Op sommige scholen is er extra begeleiding op de groepen vanuit de Studenteninzet of is er een ‘vliegende keep' die inspringt waar nodig.

- Leerlingen ontvangen in de extra lesuren een remediërend lesaanbod op het gebied van taal en rekenen. Hiervoor is veel materiaal ontwikkeld en verzameld. Pedagogisch medewerkers bepalen in overleg met de groepsleerkracht de concrete invulling per week. Het beschikbare materiaal voor de groepen 6 t/m 8 is op de drie deelnemende scholen gelijk. Er is gekozen voor een werkwijze waarbij taal- en rekenleerlijnen in het activiteitenaanbod zijn verweven en waarin tevens aandacht is voor aspecten van de Meervoudige Intelligentie, een theorie van Howard Gardner.

- Leerlingen werken twee keer per week in groepen van ongeveer 10 leerlingen aan de door Jimke Nicolai ontworpen beroepenprojecten ‘Levend leren', waarin leerlingen in de vorm van verschillende thema's kennismaken met verschillende beroepen. Wat doet bijvoorbeeld een beveiliger? Een thema duurt 8 bijeenkomsten en aan het einde van elk thema wordt er een afsluiting georganiseerd, waar ouders en familieleden kunnen komen kijken. De andere twee dagen worden taal- en rekenateliers aangeboden waarvoor de materialen zijn ontwikkeld door Folkert Oldersma. Per week komen verschillende onderwerpen aan de orde. Zonder er nadruk op te leggen wordt er in de activiteiten een link gelegd met taal en rekenen.

- Een van de scholen biedt naast 2 keer per week ‘Levend leren' 2 keer per week taal- en rekenactiviteiten aan in een speciaal ontworpen ontdeklokaal. Het ontdeklokaal bestaat uit de ontdek- en spelhoek met taal en rekenactiviteiten, de dansmathoek (dansend taal- en rekenactiviteiten oplossen via een dansmat), de proefjeshoek en de computerhoek met diverse taal- en rekenprogramma's. Ook biedt een van de scholen de leerlingen één keer per week extra sport aan via B-Slim, een project om overgewicht bij kinderen te voorkomen. 

 

"Mijn zoon wou eerst niet meedoen, maar nu is hij enthousiast en zijn leerprestaties zijn verbeterd" (Ouder, 2012).

 

Hoe gaan ze verder na 2013?

In het laatste projectjaar wordt het project uitgevoerd op zes scholen. De te starten zomerschool (2013) en de voortgang van het project na afloop van de pilotperiode op drie of vier scholen in aangepaste vorm wordt door de gemeente gesteund. Er wordt gewerkt met de basisvariant in 10 groepen met in totaal ongeveer 120 kinderen. De basisvariant bestaat uit het uitvoeren van de beroepsprojecten zoals beschreven in het handboek “Dit werkt” met de inzet van PM-ers. De PM-ers worden tussen 10 en 12 uur ingezet als klassenassistent. De ontwikkelde taal- en rekenateliers worden niet voortgezet, maar het daarvoor aangeschafte en ontwikkelde materiaal kan in de toekomst door de scholen worden gebruikt in de reguliere lessen.

 

Wilt u meer weten?

Contact: Maria Jongsma (projectleider)

E-mail: m.jongsma@vyvoj.nl

Telefoon: 06 51173336

Meer informatie: http://www.verlengdeschooldag-groningen.nl/